^Back To Top
 • 1 BOOMBA ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
  Boomba v novém stylu vám přináší nejen tradiční informace ze školy a Škroupovska, oblíbené rozhovory či soutěže ale i řadu dalších nejšílenějších článků. Právě ty pro vás pravidelně sepisují tyto naše "crazy" redaktorky. Nenechte si jejich články ujít v další Boombě !
 • 2 BOOMBA ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
  Boomba v novém stylu vám přináší nejen tradiční informace ze školy a Škroupovska, oblíbené rozhovory či soutěže ale i řadu dalších nejšílenějších článků. Právě ty pro vás pravidelně sepisují tyto naše "crazy" redaktorky. Nenechte si jejich články ujít v další Boombě !
 • 3 BOOMBA ZJISTÍ VŠECHNO
  Naše boomba redaktorky Cháďa a Carol pro vás zjistí úplně všechno a to co zjistí najdete v jejich článcích a to nejen o škole a našem okolí, ale i o sportu, celebritách a polobritách.
 • 4 BOOMBA NEWS
  Chcete znát jako první nejnovější novinky a informace ze školy, Osic a okolí? Chcete vědět o tom, co nás čeká a co nás nemine? Chcete mít přehled o tom, co je právě in a co už out. Prostě musíte sledovat náš boomba styl a samozřejmě i boomba lidi, novinky a info, které pro Vás vybírají naše redaktorky Amy a Káťa...
 • 5 BOOMBA ZJISTÍ VŠECHNO
  Naše boomba redaktorky Cháďa a Carol pro vás zjistí úplně všechno a to co zjistí najdete v jejich článcích a to nejen o škole a našem okolí, ale i o sportu, celebritách a polobritách.
baner

Opakovací otázky ke zkoušení

OPAKOVACÍ OTÁZKY KE ZKOUŠENÍ

 

1. STAVBA A FUNKCE VYŠŠÍCH ROSTLIN
 
K O Ř E N
1)Vysvětli, v čem se od sebe liší vyšší a nižší rostliny.
2)Vysvětli, v čem se od sebe liší nahosemenné a krytosemenné rostliny.
3)Popiš všechny funkce kořene.
4)Urči dva typy kořenových soustav.
5)Popiš k čemu slouží kořenové vlásky.
6)Popiš stavbu kořene.
7)Popiš rozdíl ve funkci dřevní a lýkové části středního válce kořene.
8)Popiš k čemu slouží dělivé pletivo kořene.
9)Vysvětli, co jsou to přeměněné kořeny a uveď jejich příklady.
10)Vysvětli, proč zemědělci používají hnojiva.
11)Popiš následky nadměrného hnojení půdy.
 
 
S T O N E K 
1)Vysvětli, co je to stonek.
2)Vyjmenuj dva základní typy stonku a popiš v čem se od sebe liší.
3)Vyjmenuj základní funkce (úkoly) stonku.
4)Vyjmenuj a popiš základní typy bylinného stonku.
5)Vyjmenuj a popiš základní typy dřevnatého stonku.
6)Popiš stavbu bylinného stonku.
7)Popiš stavbu dřevnatého stonku.
8)Urči, jaký úkol v dřevnatém stonku plní lýko a jaký dřevní část.
9)Vysvětli, jak vznikají letokruhy.
10)Popiš, jakými dvěma způsoby mohou být uspořádány cévní svazky v bylinném stonku.
11)Vysvětli, co je to borka.
 
L I S T
1)Vysvětli, co je to list (definice).
2)Vyjmenuj a vysvětli hlavní funkce listu.
3)Popiš hlavní části listu (obrázek).
4)Vysvětli co je to žilnatina a k čemu v listech slouží.
5)Popiš, co u listů určujeme.
6)Vysvětli důvody podzimního opadávání listů.
7)Vysvětli, proč na podzim listy mění svou barvu.
 
R Ů S T     R O S T L I N
1)Popiš stavbu semen rostlin.
2)K čemu rostlinám slouží děloha semen?
3)Vysvětli, co je to zárodek v semenu rostlin.
4)Jaký je rozdíl mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami?
5)Jaké jsou podmínky klíčivosti semen rostlin?
6)Vyjmenuj podmínky růstu rostlin.
 
Ž I V O T   R O S T L I N
1)Vysvětli pojem vývin rostlin. 
2)Vysvětli, čím se vyznačují jednoleté rostliny. 
3)Vysvětli, čím se vyznačují dvouleté rostliny. 
4)Vysvětli, čím se vyznačují vytrvalé (víceleté) rostliny.
5)Jaký je rozdíl mezi rostlinami dlouhého a krátkého dne?
 
K V Ě T
1)Vysvětli, k čemu rostlinám slouží květ?
2)Popiš dva základní typy květních obalů.
3)Vysvětli, co je to květní kalich.
4)Vysvětli, co je to květní koruna.
5)Jak se nazývá samčí a jak samičí pohlavní část květu?
6)Jak se jmenuje samčí a jak samičí pohlavní buňka?
7)Popiš stavbu tyčinky.
8)Popiš stavbu pestíku.
9)Popiš rozdíly mezi květy jednopohlavnými a oboupohlavnými.
10)Popiš rozdíl mezi rostlinou jednodomou a dvoudomou.
 
 
O P Y L E N Í    A    O P L O Z E N Í
1)Vysvětli, co je to opylení.
2)Vysvětli, co je to oplození.
3)Kterými způsoby může dojít k opylení.
4)Popiš průběh oplození. 
5)Popiš z čeho vznikne semeno a z čeho plod.
6)Vysvětli rozdíl mezi samosprašnými a cizosprašnými rostlinami.

 

P L O D Y    A     J E J I CH    R O Z Š I Ř O V Á N Í 
1)Popiš hlavní úkol plodu?
2)Vysvětli, co je to oplodí?
3)Jaké jsou dva základní typy plodů a v čem se od sebe liší?
4)Vyjmenuj typy dužnatých plodů.
5)Na jaké dvě skupiny dělíme suché plody?
6)Vyjmenuj typy suchých nepukavých plodů.
7)Vyjmenuj typy suchých pukavých plodů.
8)Vysvětli, co je to malvice a uveď příklady rostlin s těmito plody.
9)Vysvětli, co je to peckovice a uveď příklady rostlin s těmito plody.
10)Vysvětli, co je to bobule a uveď příklady rostlin s těmito plody.
11)Vysvětli, jaký je hlavní rozdíl mezi suchými nepukavými a pukavými plody?
12)Vysvětli, jaký je rozdíl mezi plodenstvím a souplodím.
13)Vysvětli, proč musejí být plody a semena dále rozšiřována.
14)Jaké jsou způsoby rozšiřování plodů a semen?
15)Jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním pohybem rostlin.
16)Uveď příklady aktivního pohybu rostlin.
 
 
 
2. V Y Š Š Í   R O S T L I N Y    V Ý T R U S N É
1)Jaké jsou společné znaky vyšších rostlin výtrusných?
2)Vyjmenuj skupiny rostlin, které řadíme k vyšším rostlinám výtrusným?
3)Popiš stavbu těla mechorostů.
4)Popiš, kde se mechy nejčastěji vyskytují?
5)Popiš význam mechů.
6)Vyjmenuj zástupce mechorostů.
7)Popiš z čeho a jak vzniká rašelina? Na co se používá?
8)V čem se mechorosty liší od vyšších rostlin?
9)Popiš stavbu těla plavuní.
10)Popiš stavbu těla přesliček.
11)Vysvětli v čem se hlavně liší jarní a letní lodyha u přesličky rolní.
12)Popiš stavbu těla kapradin.
13)Popiš vznik uhlí.
14)Vysvětli, jaký je rozdíl mezi černým a hnědým uhlím.
15)Kde se v ČR těží černé a kde hnědé uhlí.
 
 
 
3.  N A H O S E M E N N É     R O S T L I N Y
1)Vyjmenuj společné znaky jehličnanů.
2)Popiš průběh rozmnožování jehličnanů.
3)Urči, kde v lese najdeme modřín opadavý.
4)Vysvětli, jaký je rozdíl mezi samčími a samičími šišticemi modřínu opadavého.
5)Vysvětli, kde je vzhledem k nadmořské výšce původní smrk a kde jedle.
6)Urči v čem je hlavní rozdíl mezi šiškami smrku a jedle.
7)Urči hlavní rozdíl v kořenech mezi smrkem a borovicí. 
8)Popiš, kde se vyskytuje borovice kleč a jak je přizpůsobena těmto podmínkám.
9)Vyjmenuj dvě nahosemenné rostliny, které rostly už ve třetihorách.
 
 
4 .  K R Y T O S E M E N N É    R O S T L I N Y
 
1)Podle čeho získaly krytosemenné rostliny svůj název + vysvětli.
2)Na jaké dvě třídy dělíme krytosemenné rostliny?
3)V čem se od sebe liší jednoděložné a dvouděložné rostliny?
4)Jaké jsou společné znaky pryskyřníkovitých rostlin + uveď zástupce.
5)Jaké jsou společné znaky růžovitých rostlin + uveď zástupce.
 
1. DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY
1)Vysvětli, co je to bylina a v čem se liší od dřeviny.
2)Vysvětli rozdíl mezi jednopohlavnými a oboupohlavnými květy.
3)Proč mají brukvovité rostliny šest tyčinek a jen jeden pestík.
4)Jaký je hospodářský význam brukvovitých rostlin?
5)Jaké jsou společné znaky brukvovitých rostlin + uveď zástupce.
6)Jaké jsou společné znaky lilkovitých rostlin + uveď zástupce.
7)Co jsou to silice a u kterých rostlin se s nimi můžeme setkat?
8)K čemu bramborám slouží hlízy?
9)Jaké jsou společné znaky bobovitých rostlin + uveď příklady.
10)Jaký je hospodářský význam bobovitých rostlin?
11)Vysvětli symbiózu bobovitých rostlin s hlízovitými bakteriemi.
12)Vysvětli, jak pomáhají některým bobovitým rostlinám v růstu úponky?
13)Vysvětli pojem pícniny, uveď příklady a se kterou čeledí rostlin jsou spojeny?
14)Jaké jsou společné znaky hluchavkovitých rostlin + uveď příklady.
15)Jaký je hospodářský význam hluchavkovitých rostlin?
16)Jaký je rozdíl mezi jednodomými a dvoudomými rostlinami?
17)Jaký je rozdíl mezi jednopohlavními a oboupohlavními květy.
18)Zkus říci, co jsou to větrosnubné rostliny?
19)Jak se nazývají habrové, dubové a jak bukové lesy?
20)Jaké jsou společné znaky břízovitých rostlin + uveď zástupce.
21)Zkus vysvětlit, proč břízovité rostliny kvetou brzy na jaře, ještě předtím než vyraší listy?
22)Co jsou to jehnědy a u kterých rostlin je můžeme najít?
23)Co mají hlavně společné rostliny břízovité, bukovité a vrbovité?
24)Co jsou to tzv. „kočičky“ a u kterých rostlin se s nimi setkáme?
25)Jaké jsou společné znaky hvězdicovitých rostlin + uveď zástupce.
26)Vysvětli, co jsou to mléčnice a u kterých rostlin se s nimi setkáme?
27)Jak se říká plodům buku a jak dubu?
28)Které hvězdnicovité rostliny mají hospodářský význam + jaký?